• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
آمار کلی
آمار کل بازدید 61893
پربیننده ترین روز 1397/01/25
آمار پر بيننده ترين روز 513
بازديد امروز 0
بازديد ديروز 85


اخبار بخش
دسته بندي اخبار 


بـخش تـحقيقات منابع طبیعی

بخش تحقيقات منابع طبيعي  مرکز آموزش و  تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خراسان جنوبي در دو بخش تحقیقات جنگل و مرتع و بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری فعالیت میکند و در بخش تحقیقات جنگل ومرتع در حوزه مرتع و بیابان و به ویژه گیاهان دارویی فعال است. از بدو تأسيس در راستاي ارتقاء منابع طبيعي و حفظ آب و خاک استان با اجراي پروژه هاي تحقيقاتي وآبخوانداراي فعاليت مستمر داشته است. اجرای دو پروژه آبخوان بیرجند و نهبندان و همچنین انجام مطالعات دو سد زيرزميني بشيران و ريخوند و انجام چند طرح ملی مطالعاتی – پژوهشی در زمینه های پایش پوشش گیاهی در عرصه های آبخوان و تکمیل شبکه آبراهه های استان و موارد مشابه زیر نظر مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری از جمله فعالیتهای انجام شده در این قسمت میباشد. انجام مطالعات مکانيابي و طراحي دو سد زيرزميني بشيران و ريخوند با هدف ذخيره و بهره برداري از آب هاي زير سطحي منطقه و جلوگيري از خروج منابع آبي صورت گرفته است.

ايـستگاه تحقيقاتي، آموزشي و ترويجي پخش سيلاب بر آبخوان بيرجند:

-  شروع فعاليت: 1375

-  مساحت:  5000 هکتار 

-   تعداد شبکه 5 فاز شامل : بهدان، يکه درخت، مود، چاچ، خراشاد و نوفرست

-  تعداد 2547 اصله نهال مثمر و غير مثمر

-  تزريق 11000000 متر مکعب آب در سفره آب زير زميني تا کنون

ايـستگاه تحقيقاتي، آموزشي و ترويجي پخش سيلاب بر آبخوان نهبندان :

-  شروع فعاليت: 1376

-  مساحت:  3600 هکتار 

-   تعداد شبکه 4 فاز

-  تعداد 12000 اصله نهال مثمر  غير مثمر

-  تزريق 3000000 متر مکعب آب در سفره آب زير زميني تا کنون

 

 

بـخش تـحقيقات منابع طبیعی

بخش تحقیقات منابع طبیعی از بدو تاسیس تا کنون پروژه های متعددی را در بخشهای بیابان, مرتع و گیاهان دارویی و حفاظت خاک و آبخیزداری به انجام رسانده است که شامل طراحی شبکه لایسیمتری استان، طراحی بادشکنهای زنده مزارع، جمع آوری بذور مرتعی و دارویی جهت بانک ژن، اجرای طرح تکنیکهای جمع آوری باران جهت استقرار گونه های جنگلی و تحقیقات کشت و تولید گونه های دارویی زیره کوهی و آنغوزه و کندل میباشد. ایستگاه های این بخش، ایستگاه تحقیقات مرک، ایستگاه آبخوان بیرجند و ایستگاه آبخوان نهبندان میباشد.

 

زمینه های تحقیقات منابع طبیعی در استان:

استان خراسان جنوبی دارای اقلیم بیابانی بوده و دارای کانونهای بحران متعدد فرسایش بادی است و از این جهت مبارزه با فرسایش بادی یکی از الویتهای تحقیقات در استان میباشد. با توجه به نو پا بودن مرکز تحقیقات و کمبود نیروی انسانی و مخصوصا اعتبار در سالهای گذشته این بخش نتوانسته در این خصوص گامهای مهمی بردارد و طرحهایی که در این خصوص آغاز شده بودند پس از مدتی متوقف شدند.

الویت دیگر تحقیقات استان که به دلیل کاهش منابع آبی در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه مسئولین کشاورزی و آب استان قرار گرفته است. زمینه دیگر  تحقیقات گیاهان دارویی است که با اقبال عمومی نیز همراه میباشد. در حال حاضر توسعه و ترویج گیاهان دارویی و اهلی سازی آنها به منظور ورود برخی از آنها به الگوی کشت استان از مهمترین اولویتها به شمار میرود. در حال حاضر سه طرح تحقیقاتی خاص در ایستگاه محمدیه مرکز در دست اجرا میباشد و در نظر است تا با تجهیز ایستگاه مرک به تدریج طرحهای دارویی به آنجا منتقل شوند.
DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0